PvdA Dinkelland stelt artikel 39 vragen over falend ammoniak beleid

6 maart 2018

De PvdA Dinkelland maakt zich ernstig zorgen over het falend ammoniakbeleid. Met name in de gemeente Dinkelland blijkt het ammoniakgehalte alleen maar toe te nemen in plaats van af te nemen. Naar aanleiding van het bericht van RTV Oost over het falend ammoniakbeleid gaat de PvdA Dinkelland onderstaande artikel 39 vragen stellen. Inmiddels heeft de PvdA ook binnen de Provinciale Staten zorgen geuit. PvdA Provinciale Staten.

Schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het reglement van orde
Dinkelland, 6 Maart 2018
Onderwerp: Hoge ammoniak depositie in Dinkelland.
Geacht College,
Op grond van artikel 39 lid 2 regelement van orde van de Raad, stelt PvdA Dinkelland vragen over de
hoge ammoniak depositie in natuurgebieden in de gemeente Dinkelland zoals verwoord in een
reportage op RTV Oost op 6 maart 2018.
In een item op RTV Oost werd in beeld gebracht wat de effecten van de ammoniakuitstoot op
natuurgebieden in Overijssel zijn. Verschillende plant- en diersoorten worden bedreigt door de
effecten van deze ammoniakuitstoot.
De provincie steekt 366,5 miljoen euro in de uitvoering van de PAS, een programma om de uitstoot
van stikstof (een belangrijk bestandsdeel van ammoniak) op belangrijke natuurgebieden te
verminderen. In dit kader worden onder ander 666 maatregelen genomen in 21 Overijsselse
natuurgebieden. -In Dinkelland zijn 6 Natura 2000-gebieden met PAS-maatregelen waarbij de
gemeente bestuurlijk trekker is van 3 Natura 2000-trajecten- .
De afgelopen tijd is de productie van mest en de depositie van ammoniak op natuurgebieden
toegenomen, aldus Prof. Dr. Ing. Erisman van de VU en Dr. Bobbink, senior onderzoeker bij B-WARE,
die in het item van RTV Oost aan het woord komen. De eerste stelt dat de herstelmaatregelen slechts
een paar jaar werken, en dat, wanneer je te weinig doet aan bronmaatregelen, de effecten teniet
worden gedaan en het dan “weggegooid geld” is. De maatregelen worden in de reportage als
‘dweilen met de kraan open’ getypeerd.
Terwijl het in Brabant wel lukt om de ammoniakuitstoot te beperken, worden in Overijssel minder
goede resultaten geboekt. “Hier neemt de uitstoot, die voor 60% toe te schrijven is aan veeteelt
bedrijven, het meest toe en daarom moet deze uitstoot van ammoniak structureel omlaag,” aldus
Dr. Bobbink.
De gemeente Dinkelland wordt in deze reportage expliciet genoemd als slecht voorbeeld waarin de
stikstofemissie inmiddels op hetzelfde niveau ligt als in Noord-Brabant.
De PvdA-fractie heeft hierover de volgende vragen:
1. Bent u met ons geschrokken van de uitingen van beide deskundigen in het item van RTV Oost
die vaststellen dat de effectiviteit van de inspanningen van de agrarische sector om de uitstoot van
ammoniak naar beneden bij te stellen in Overijssel niet is gelukt en dat er i.p.v. een afname juist een
toename van ammoniak depositie wordt gemeten in de natuurgebieden provincie breed maar met
name in Dinkelland? Waarom wel of waarom niet.
2. Gaat u hierover met de provincie in spoedoverleg ? Zo ja, wanneer en zo niet, waarom niet?
3. Kunt u het verschil in stikstof depositie tussen Dinkelland en de rest van Overijssel verklaren?
Zo ja, kunt u de oorzaak duiden? Zo nee, waarom niet?
4. Wat is het korte- en lange termijn effect hiervan op de Natura 2000-gebieden in onze
gemeente?
5. Wat is het effect van de hoge stikstof emissie in de lucht voor de gezondheid van de inwoners
van Dinkelland?
6. Deelt u de opvatting van de deskundigen dat het effect van de beheermaatregelen op deze
manier van tijdelijke aard is en deelt u de typering ‘ dweilen met de kraan open’ wanneer er geen
bronmaatregelen worden genomen? Kunt u dit toelichten?
7. Wanneer blijkt dat de effecten van de beheermaatregelen inderdaad van tijdelijke aard zijn,
wat is hiervan het effect op de beschikbare ontwikkelruimte voor economische activiteiten rond de
Natura 2000 gebieden in Dinkelland? Hoe onderbouwd u dit?
8. Op welke wijze worden de effecten van de PAS-maatregelen gemonitord? Hoeveel metingen
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden vinden er om de hoeveel tijd plaats?
9. Hoe worden de uitkomsten van deze monitoring meegenomen in het bepalen van eventuele
noodzakelijke aanvullende maatregelen of bij de bepaling van de omvang van de beschikbare
economische ontwikkelruimte?
10. Bent u van mening dat het huidige PAS-programma de stikstof op natuurgebieden voldoende
zal doen dalen? Waar baseert u dit antwoord op?
11. Bent u van mening dat met dit programma het maatschappelijk geld op een effectieve en
efficiënte wijze wordt ingezet? Waar baseert u dit antwoord op?
12. Deelt u de mening van de deskundigen dat intensivering van bronmaatregelen wenselijk is?
Kunt u uw antwoord toelichten?
PvdA Dinkelland
Cel Severijn