Uitspraak Europese hof van justitie: Aanpak PAS niet sterk genoeg

Door Sander Slots op 8 november 2018

De uitspraak van het Europese hof van justitie dat de Nederlandse aanpak om stikstof in kwetsbare natuurgebieden terug te dringen niet voldoet, heeft ook verstrekkende gevolgen voor de gemeente Dinkelland. Naar aanleiding hiervan heeft PvdA Dinkelland schriftelijke vragen gesteld aan het college van Dinkelland:

Geacht college,

Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: het Hof) een uitspraak gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS). Dit naar aanleiding van vragen die gesteld zijn aan het Hof door de Raad van State. Volgens het Hof schiet Nederland te kort in het terugdringen van de stikstofdepositie op kwetsbare Natura 2000-gebieden. Op basis van de uitspraak moet bij het verlenen van een NB-wet vergunning uitgegaan van de huidige situatie, niet van de te verwachten afname van de algehele stikstofdepositie. Ook wordt gesteld dat voor beweiding en bemesting een NB-wet vergunning noodzakelijk is. Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Wat betekent deze uitspraak voor de gebiedsprocessen voor de Natura 2000 gebieden waar de gemeente Dinkelland bestuurlijk trekker is?
  2. Heeft het college zicht op het aantal verleende NB-wet vergunningen in de gemeente Dinkelland op grond van de PAS?
  3. Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor de nog aan te leggen rondweg rond Weerselo?
  4. Gaat het college op korte termijn met de provincie Overijssel om tafel om meer duidelijkheid over de concrete gevolgen van deze uitspraak te krijgen?
  5. Voor meer ontwikkelruimte op grond van de PAS moet, naast gebiedsgerichte maatregelen, ook zekerheid bestaan dat de totale stikstofdepositie gaat dalen en in welke mate (autonome ontwikkelingen). Welke rol ziet het college om in het grondgebied van de gemeente Dinkelland de stikstofdepositie omlaag te brengen en daarmee ruimte te krijgen voor nieuwe ontwikkelingen?

 

Sander Slots

Sander Slots

Ik ben Sander Slots, en woonachtig in Deurningen. De reden voor mij om politiek actief te zijn is dat dit mij een mogelijkheid biedt om mijn ideeën en gedachten voor een betere samenleving te verwezenlijken. Veel technische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau gaan niet aan Dinkelland voorbij. Ik wil dat de gemeente waar

Meer over Sander Slots