Standpunten

Zoeken

Dienstverlening: het gaat om mensen!

Voor de lezer die het nog niet door had: het gaat voor de PvdA-Dinkelland om de mensen! Dat geldt voor het te voeren beleid en voor het verlenen van diensten door Noaberkracht. Wij hebben een onafhankelijk rekenkameronderzoek voorgesteld binnen Noaberkracht, omdat de afgelopen jaren flink wat signalen zijn ontvangen over de kwaliteit van de dienstverlening en over de manier waarop het eigen personeel wordt behandeld. En we zijn natuurlijk sowieso benieuwd of Noaberkracht de oorspronkelijke doelstellingen waarmaakt. Nadat de onafhankelijke rekenkamer is ingesteld zal dit onderzoek ons voorstel worden uitgevoerd!

Lees verder

Dinkelland energieneutraal

Jij en ik en onze kinderen en kleinkinderen, we worden allemaal geconfronteerd met klimaatverandering. En doen we niets, dan zijn de consequenties voor de kleinkinderen natuurlijk het grootst. Het kan en mag niet zo zijn dat we nog langer achteroverleunen en het gewoon maar laten gebeuren. Een nog beperkte groep van inwoners en bedrijven heeft al maatregelen genomen, en in de kern Noord-Deurningen is al echt een gezamenlijke ontwikkeling naar energieneutraliteit op gang. Maar er is veel meer nodig. Voor het klimaat, maar ook zeker voor de portemonnee van onze inwoners. Ons doel is om op zo kort mogelijke termijn tot een energieneutraal Dinkelland te komen, wij denken dat een termijn van 4-6 jaar haalbaar is.

Lees verder

Leefbare kernen

De inwoner van Dinkelland wordt gemiddeld ouder, en vaak ook ouder in goede gezondheid. Zelfstandig blijven wonen heeft daarbij steeds meer de voorkeur. De behoefte aan geschikte huisvesting en aanvullende voorzieningen neemt toe. Tegelijkertijd verlaten er ook jongeren de gemeente voor bijvoorbeeld studie of werk of voorzieningen. Daardoor verandert de leeftijd-samenstelling in de kernen nog sneller, neemt het economisch draagvlak verder af en komen de resterende voorzieningen nog verder onder druk te staan. De PvdA-Dinkelland kiest voor een aanpak ‘door en voor de bewoners’; De gemeente doet er samen met de bewoners alles aan om de leefbaarheid in alle kernen van Dinkelland op niveau te houden.

Lees verder

Natuur, landbouw en toerisme: samen benutten van kansen!

Dinkelland is een gemeente met veel en bijzondere natuur. De PvdA is er trots op zoveel Natura2000 gebieden binnen haar grenzen te hebben. Voor het toerisme in onze gemeente is die natuur van groot belang. Daarnaast is het aantrekkelijke Dinkellandse landschap vooral een gevolg van goed landschapsbeheer door agrariërs. Toerisme en landbouw zijn belangrijke pijlers onder de lokale economie. Het is van belang om in onderlinge samenhang de mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld te brengen. Doel is behoud en vergroten van de werkgelegenheid in de agrarische en toeristische sector.

Lees verder

Speerpunten

Onze speerpunten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Lees verder

Zorg en de rol van de gemeente

Iedereen heeft recht op zorg als die om wat voor reden dan ook nodig is. Ons doel is dat zorg voor iedereen makkelijk toegankelijk is en dichtbij. De mensen die zorg nodig hebben moeten niet het gevoel hebben te “bedelen”. Vaak zijn er signalen aanwezig lang voordat een probleem ontstaat. Om zorgbehoefte al vroeg te signaleren en om preventief te kunnen optreden, moet zorg in de breedste zin zo dicht mogelijk bij onze inwoners georganiseerd moet worden.

Lees verder