Leefbare kernen

De inwoner van Dinkelland wordt gemiddeld ouder, en vaak ook ouder in goede gezondheid. Zelfstandig blijven wonen heeft daarbij steeds meer de voorkeur. De behoefte aan geschikte huisvesting en aanvullende voorzieningen neemt toe. Tegelijkertijd verlaten er ook jongeren de gemeente voor bijvoorbeeld studie of werk of voorzieningen. Daardoor verandert de leeftijd-samenstelling in de kernen nog sneller, neemt het economisch draagvlak verder af en komen de resterende voorzieningen nog verder onder druk te staan. De PvdA-Dinkelland kiest voor een aanpak ‘door en voor de bewoners’; De gemeente doet er samen met de bewoners alles aan om de leefbaarheid in alle kernen van Dinkelland op niveau te houden.

voorbeeldacties:

  • het bestuurlijk experiment “jongeren maken de toekomst” wordt uitgevoerd. Jongeren weten zelf het best wat voor hen nodig is om plezierig in Dinkelland te kunnen wonen. Zij maken zelf de plannen en de gemeente maakt realisatie binnen vooraf vastgestelde kaders mogelijk.

De afgelopen jaren zijn veel voorzieningen in de kernen geheel of gedeeltelijk verdwenen. Vanuit economisch perspectief soms logisch, maar voor de leefbaarheid vaak onwenselijk. Wij willen samen met de inwoners die ontwikkeling graag keren.

voorbeeldactie:

  • kleine scholen worden alleen gesloten als de kwaliteit van het onderwijs niet op niveau is of gebracht kan worden. Niet enkel omdat er te weinig leerlingen zouden zijn. Als het verantwoordelijke schoolbestuur daar toch toe besluit, dan onderzoekt de gemeente of voortzetting als openbaar onderwijs faciliteit tot de mogelijkheden behoort,
  • creatieve initiatieven van inwoners voor het behoud of uitbreiding van het voorzieningenniveau worden door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd. Dat geldt voor allerlei initiatieven: bijvoorbeeld voor een buurtsuper die deels door mensen met een beperking kan worden gerund, of voor nieuwe activiteiten in een gymzaal als sociale ontmoetingsplaats.

De woningvoorraad in Dinkelland past niet bij de veranderende behoefte. Dat geldt voor de huisvesting van verschillende leeftijdsgroepen, huishoudensvormen, en inkomensgroepen.

voorbeeldacties:

  • om de eigen woning geschikt te maken voor ouder worden, kan het gewenst zijn dat er een slaapkamer en badkamer op de begane grond komt, dat drempels worden weggenomen en nieuwe techniek wordt aangebracht.
    • Bij beoordeling van een bouwaanvraag met deze doelstelling is de basishouding dat de gemeente de aanvrager helpt. Voor de beoordeling wordt een helder toetsingskader ontwikkeld.
    • De “blijverslening” wordt ingevoerd om de woningaanpassingen mogelijk te maken.
  • In nieuwe bestemmingsplannen wordt meer ruimte gereserveerd voor sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Met de woningcorporaties worden harde prestatieafspraken gemaakt over hun bijdrage.
  • Met de woningcorporaties worden bovendien afspraken gemaakt over het beschikbaar maken van bestaande huurwoningen als goedkope koopwoning, bijvoorbeeld als “kluswoning”.