Speerpunten

Onze speerpunten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Werk maken van werk en werkgelegenheid

 • de gemeente heeft een goed en (blijvend) actueel inzicht in de lokale werkgelegenheid (vraag en aanbod)
 • de gemeente en lokale ondernemers overleggen over de economische situatie en zoeken samen naar goede oplossingen. Gemeenschappelijk belang voor individueel belang.
 • bij ‘werken aan werk’ wordt rekening gehouden met eventuele mantelzorgtaken.
 • Mensen/ondernemers/zzp-ers die hun baan dreigen te verliezen worden direct geholpen met het vinden van een andere baan en niet pas na afloop van een werkloosheidsuitkering.

Met toerisme als motor van de economie

 • toerisme is een groeiende sector, die het verlies van werkgelegenheid in bv. de landbouw en industrie kan compenseren
 • bewust aanboren van nieuwe doelgroepen toeristen, zoals jongeren en sportieve mensen
 • het prachtige Dinkellandse landschap wordt actief ondersteund door in het landschap passende projecten op het gebied van kunst en cultuur. Bijvoorbeeld: een spiritueel pad langs “heilige huisjes”, een “blote voeten pad”, beeldenroutes, tuinenroutes, culinaire routes.
 • de gemeente zoekt actief de samenwerking over de grens, om wederzijds de aanwezige trekpleisters in het toeristische product op te nemen.
 • de grensovergang Denekamp-Nordhorn wordt ontwikkeld tot toeristisch aantrekkelijke plek met uitstraling en meer economische (aanvullende) bedrijvigheid aan beide zijden van de grens (bijvoorbeeld hotelvestiging, outletcentrum, cultureel aanbod, etc.)
 • het kanaal Almelo-Nordhorn wordt tussen Denekamp en Nordhorn bevaarbaar gemaakt zonder de natuurwaarden aan te tasten. In Denekamp komt een bescheiden recreatieplas/haven (het Knikmeer). Zo ontstaat de voor de werkgelegenheid interessante verbinding “vom Vechtesee zum Kniksee” of  “van Knikmeer naar Vechtmeer”
 • creatieve agrariërs, die recreatieve voorzieningen willen realiseren, worden ondersteund.
 • de gemeente stimuleert en faciliteert ondernemers die toeristen in de wintermaanden naar Dinkelland willen halen.
 • de gemeente onderstreept en ondersteunt de revival in de Twentse cultuur met streekproducten, het eigen dialect en de typische Twentse tradities.

Door bouwen naar de toekomst

 • in nieuwbouwplannen wordt steeds een deel goedkope en betaalbare bouw geprogrammeerd: sociale huur, goedkope koop en collectief particulier opdrachtgeverschap
 • bij nieuwbouw krijgen bewoners meer vrijheid om een kavel te kiezen dat qua grootte past (meer flexibiliteit in bestemmingsplannen) en om een eigen ontwerp te realiseren (minder dwingende beeldkwaliteitsplannen).
 • harde prestatieafspraken met de plaatselijke woningcorporaties Mijande en SJA over de isolatie van bestaande huurwoningen, de investeringen in de leefbaarheid van buurten en kernen, het aantal en de kwaliteit van te bouwen woningen, en het omgaan met de woonlasten voor de huurder (huurprijs, servicekosten, energie).
 • als de plaatselijke corporaties niet willen investeren in nieuwbouw dan maken we afspraken met corporaties die daartoe wel bereid zijn. In die afspraken is duidelijk wat gebouwd wordt, en wanneer het gerealiseerd moet zijn.
 • voor startende huishoudens wordt – ook in de kleine kernen – meer ruimte geboden voor de bouw van een eigen woning.

Duurzaam Dinkelland

 • de PvdA Dinkelland maakt van de gemeente Dinkelland de duurzaamste gemeente van Nederland. In 2026 is de gemeente qua energie zelfvoorzienend. En niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen.
 • de gemeente werkt met inwoners en bedrijven aan het realiseren van een energiebedrijf voor en door inwoners en bedrijven in Dinkelland (gemeentebreed systeem van gedecentraliseerde energieopwekking).
 • de gemeente stelt een fonds in (‘revolving fund’) via SVN voor leningen aan inwoners om hun woning energiezuinig te maken
 • nieuw te bouwen woningen worden alleen nog energieneutraal gerealiseerd
 • elk (intern en extern)besluit van de gemeente wordt voorzien van een duurzaamheidparagraaf. Bovendien rapporteert de gemeente jaarlijks over de activiteiten en resultaten op het terrein van de duurzaamheid.
 • de gemeentelijke gebouwen worden waar mogelijk voorzien van zonnepanelen, en nieuwe accommodaties worden energieneutraal gerealiseerd.
 • Dinkelland is en blijft een schaliegasvrije gemeente.
 • de PvdA kiest voor duurzaamheid, ook op het gebied van onkruidbestrijding en gewasbescherming. De gemeente Dinkelland gebruikt daarom zelf uitsluitend niet-chemische bestrijdingsmiddelen.


Zorg: sociaal op maat

 • er wordt een Adviesraad ingesteld, die college en raad op het totale sociale domein zoals de terreinen van de WMO, de WWB, de WSW en de Stichting participatie Dinkelland gevraagd en ongevraagd van advies voorziet.
 • eigen bijdragen voor zorg moeten inkomensafhankelijk zijn en mogen niet leiden tot een stapeling van eigen bijdragen.
 • zorg wordt uitgevoerd door de wijkverzorging en niet door de mantelzorger.
 • mensen met een uitkering zetten zich via arbeidsparticipatie in voor de gemeenschap. Dit mag niet leiden tot verdringing van regulier werk.
 • verplichte arbeid moet bijdragen aan participatie en is nooit zinloze dwangarbeid. De gemeente zoekt zinvol werk voor alle mensen die worden gerekend tot de participatiewet, te beginnen bij de gemeente zelf.
 • basiszorg is en blijft dichtbij beschikbaar (huisarts, apotheek). Voor andere diensten en producten garandeert de gemeente met een goede bezorgdienst zorg dichtbij. Prikposten zijn er in alle kernen.
 • in stand houden en/of weer terugbrengen van voorzieningen in de kernen (scholen, winkels, Kulturhus, kinderopvang, ouderenwerk, etc.).
 • stimuleren en faciliteren van samenhang in wijken en kernen, ondersteunen Noaberschap .
 • iedere kern of wijk krijgt een eigen budget dat binnen heldere, beknopte procedures naar eigen inzicht kan worden ingezet. De dorpsraden en stadsberaad krijgen daarin een belangrijke functie.

Leefbaarheid in wijken en kernen

 • de komende raadsperiode worden enkele oudere wijken op een hoger kwaliteitsniveau gebracht. Dat geldt voor de openbare ruimte en voor de woningen. Ook de sloop van woningen wordt daarbij niet uitgesloten.
 • goede oplossingen voor het overeind houden van bijvoorbeeld het winkelbestand, zal de PvdA ondersteunen.
 • de gemeente kan door het onderbrengen van functies mede zorgen voor een gezonde exploitatie van de Kulturhusen.
 • meer ruimte voor Cruyff-courts, basketbalveldjes en skateboardbanen voor jongeren.
 • meer aandacht voor de grotere groep ouderen in de kleine kernen met een aanbod voor fitness en aanpassingen aan woningen.
 • elke kernraad krijgt jaarlijks de beschikking over een eigen budget om zelf over te beslissen.
 • burgers en hulpdiensten zijn in heel Dinkelland, dus ook in het buitengebied, bereikbaar. Waar nodig komen in overleg met de bevolking nieuwe zendmasten.
 • Denekamp: de aantrekkelijkheid als winkelkern wordt verbeterd. De functie van de Vledderstraat en Grotestraat als winkelstraten wordt hersteld/versterkt.

 

Ruimte voor jongeren

 • aan jongeren wordt nadrukkelijk een stem gegeven via een jongerenraad.
 • vernieuwende initiatieven van groepen jongeren krijgen een aanmoedigingspremie van € 1000,=
 • optimale inspanning is nodig voor het realiseren van woonplekken voor jongeren, ook in de eigen kernen.
 • voor jongeren wordt – ook in de kleine kernen – meer ruimte geboden voor de bouw van een eigen woning. De woningcorporaties moeten bovendien bij de verkoop van huurwoningen en bij nieuwbouw meer aandacht gaan schenken aan startende huishoudens. Gemeente en corporaties ondersteunen starters actief.
 • stimuleren van internationale jongerenuitwisselingen op het gebied van sport en cultuur.
 • deelname van scholen aan allerlei cultuurprogramma’s. Onder regie van de gemeente worden scholen en culturele instellingen met elkaar in contact gebracht.
 • Door permanente ‘belevingsactiviteiten’ op de pleinen binnen de kernen aan te bieden willen wij levendigheid van deze pleinen vergroten.

Sporten op gezond niveau

 • elke sporthal in Dinkelland moet aan de eisen van de tijd moeten voldoen. Bovendien zal in Dinkelland een sporthal worden gerealiseerd die voor (zaal) topsportevenementen geschikt is gemaakt
 • de gemeente monitort of de privatisering negatieve effecten heeft op de kwaliteit (onderhoud) en de toegankelijkheid (contributie) van de voorzieningen.
 • een nieuw wedstrijdbad en uitbreiding van de zorgbaden bij Dorper Esch is nodig.
 • schoolzwemmen wordt opnieuw ingevoerd.
 • het openluchtbad in Ootmarsum blijft open. Er wordt een plan ontwikkeld om de kosten te beperken, met tenminste een gelijkblijvende kwaliteit van het aanbod.
 • op ‘t Goor in Denekamp wordt plaats gemaakt voor atletiek, loopverenigingen en ijssport.

Naar een faciliterende overheid

 • uitgangspunt is het vertrouwen in mensen. Wat inwoners zelf kunnen, doen ze zelf. De gemeentelijke overheid stelt kaders en faciliteert initiatieven van (groepen) inwoners (buurtactiviteiten, onderhoud van groen, aanschaf aed, e.d.)
 • een overheid die in de bres springt voor mensen die niet of slecht voor zichzelf kunnen opkomen.
 • van een alles regelende overheid naar een overheid die veel verantwoordelijkheid laat bij (groepen) inwoners.
 • een gemeentelijke overheid die particuliere initiatieven stimuleert en ondersteunt. Naar een ja-cultuur, tenzij.
 • serieus invulling geven aan burgerparticipatie. Plannen worden gebaseerd op de vooraf gepeilde mening van betrokken burgers (en organisaties). Informatie als het plan al klaar is, of alleen ruimte bieden voor het veranderen van details, is geen participatie.
 • geen bestuurlijke fusie met Tubbergen. Als een fusie nodig is, dan samensmelting in een geografisch samenhangend gebied.
 • topambtenaren wonen in Dinkelland (of Tubbergen).
 • er wordt opnieuw een gemeentelijke rekenkamer opnieuw ingesteld

Neem contact met ons op

Laat hier je bericht en neem contact met ons op!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.