Zorg en de rol van de gemeente

Iedereen heeft recht op zorg als die om wat voor reden dan ook nodig is. Ons doel is dat zorg voor iedereen makkelijk toegankelijk is en dichtbij. De mensen die zorg nodig hebben moeten niet het gevoel hebben te “bedelen”. Vaak zijn er signalen aanwezig lang voordat een probleem ontstaat. Om zorgbehoefte al vroeg te signaleren en om preventief te kunnen optreden, moet zorg in de breedste zin zo dicht mogelijk bij onze inwoners georganiseerd moet worden.

Voorbeeldacties:

 • In Dinkelland worden sociale wijkteams ingericht. Het wijkteam kent iedereen in de wijk, en in de wijk weet ook iedereen de vaste contactpersonen van het sociale wijkteam te vinden. Onderling vertrouwen is de basis voor effectief en efficiënt opererende wijkteams.
 • Stille armoede en eenzaamheid worden door de wijkteams gesignaleerd en passende begeleiding wordt geboden.
 • Via de wijkteams werken hulpverleners met verschillende specialismen via de wijkteams samen volgens de aanpak één gezin- één plan- één hulpverlener. Er is meer aandacht voor preventie, waardoor de zware specialistische zorg afneemt.
 • Om inwoners zo laagdrempelig te kunnen bedienen wordt in elke kern eens per week een spreekuur gehouden.
 • er wordt een Adviesraad ingesteld, die college en raad op het totale sociale domein zoals de terreinen van de WMO, de WWB, de WSW en de Stichting participatie Dinkelland gevraagd en ongevraagd van advies voorziet.
 • eigen bijdragen voor zorg moeten inkomensafhankelijk zijn en mogen niet leiden tot een stapeling van eigen bijdragen.
 • zorg wordt uitgevoerd door de wijkverzorging en niet door de mantelzorger.
 • mensen met een uitkering zetten zich via arbeidsparticipatie in voor de gemeenschap. Dit mag niet leiden tot verdringing van regulier werk.
 • verplichte arbeid moet bijdragen aan participatie en is nooit zinloze dwangarbeid. De gemeente zoekt zinvol werk voor alle mensen die worden gerekend tot de participatiewet, te beginnen bij de gemeente zelf.
 • basiszorg is en blijft dichtbij beschikbaar (huisarts, apotheek). Voor andere diensten en producten garandeert de gemeente met een goede bezorgdienst zorg dichtbij. Prikposten zijn er in alle kernen.
 • in stand houden en/of weer terugbrengen van voorzieningen in de kernen. (scholen, winkels, Kulturhus, kinderopvang, ouderenwerk, etc.)
 • stimuleren en faciliteren van samenhang in wijken en kernen, ondersteunen Noaberschap.
 • iedere kern of wijk krijgt een eigen budget dat binnen heldere, beknopte procedures naar eigen inzicht kan worden ingezet. De dorpsraden en stadsberaad krijgen daarin een belangrijke functie.
 • Duurzame toekomstverzekerde oplossing voor Dinkelland werkt! opstellen
 • Wie ouder wordt en zorg nodig heeft, verdient dit in eigen wijk of dorp. We streven naar kleinschalige zorgvoorzieningen, die door woningcorporaties en zorgaanbieders gerund worden. Want als je hulpbehoevend bent, moet je ook dan in staat zijn in je eigen omgeving te kunnen blijven wonen, dicht bij familie en vrienden.
 • Inrichten van sociale wijkteams. Dit om de zorg beter toegankelijk te krijgen en de zorg dichter bij de burger te krijgen.
 • Om de burger zo goed mogelijk te bedienen stellen we per kern een spreekuur in. De frequentie dient nader bepaald te worden.
 • Zorggeld dient gebruikt te worden waarvoor het bedoeld is. Geld wat over is dient te worden gereserveerd voor het sociaal domein.
 • Sociale zaken dient dicht bij de burger geregeld te worden, dit vindt dan ook plaats in de eigen gemeente. Niet in Almelo
 • Een taak van een sociaal wijkteam is om eenzaamheid te signaleren en wat aan te doen binnen de mogelijkheden
 • Taak van een sociaal wijkteam is om stille armoede te signaleren en wat aan te doen binnen de mogelijkheden
 • Er zijn genoeg gegevens beschikbaar om inzichtelijk te krijgen wat er bespaard kan worden door verhogen van de uitgaven op gebied van preventie. Voorkomen is beter dan genezen en signaleren aan de voorkant voorkomt veel dure zorg aan de achterkant
 • Zorg dient ten dienste te staan van de zorgbehoevende. Bureaucratie dient tot een minimum beperkt te worden
 • Het huidige minimabeleid tegen het licht houden en waar nodig optimaliseren zodat de burgers die tot deze categorie behoren beter bediend kunnen worden.
 • Uitgaan van vertrouwen in de mensen!!